سفارش تبلیغ
صبا

ابراهــــــیم معـــــنوی

اولین همایش ملی ارتباطات دینی برگزار میشود

    نظر

هدف از برگزاری همایش مذکور، مفهوم شناسی ارتباطات دینی وبازشناسی کارکردها وادبیات آن، شناخت زمینه های جدید ارتباطات دینی با نگاهی آینده پژوهانه به توسعه فرهنگ دینی در کشور، شناخت تجربیات کشورهای دیگر (کشورهای منطقه) ومطالعات تطبیقی انجام شده در عرصه ارتباطات دینی، شناخت نقش ارتباطات دینی در توسعه فرهنگ دینی با تاکید بر سند چشم انداز 20 ساله کشور و شناخت چالش های موجود در عرصه ارتباطات دینی در جهان است.http://manavi.blogfa.com/