سفارش تبلیغ
صبا

ابراهــــــیم معـــــنوی

اهمیت افکار عمومی

 
?.شناخت نیازها(اطلاع یابی)          ?.تغییرات نیازها(اطلاع شناسی)

?.برنامه ریزی و سیاستگزاران(اطلاع رسانی)

از طرفی تعامل با افکار عمومی نیازمند بخش افکار سنجی واشنایی و کسب اطلاعات درباره افکار عمومی است.

افکار سنجی :دسترسی به اطلاعات وجمع اوری اطلاعات دقیق در افکار عمومی است.

بر همین اساس نظر سنجی وسنجش افکار در دو قالب صورت میگیرد:

نظر سنجی درون سازمانی  و  نظر سنجی برون سازمانی.