سفارش تبلیغ
صبا

ابراهــــــیم معـــــنوی

التماست می کنم

التماس ,     نظر
 سلام . خوبی همی زنگی من عشق من میدونم که همش من مقصر هستم ولی شما به بزرگی خودت باز ببخش اره میدونم باز من بد قولی کردم .حق داری اگه از من دلگیر باشی خوب میدونم  چه کارها کردم .حق تو نبود .ولی تو را به زیبایت جوابم را بده .التماست می کنم به پات می افتم  لااقل روت و از من بر نگردون من که غیر از تو کسی رو ندارم .خودت اینقدر لطف به من کردی که اسیرت شدم .ولی بدون که من از مجنون، لیلی تر هستم و از فرهاد  ،شیرین تر .و دیگر منی نمونده هر چه هست توی!    به امید وصل بنده گناه کار تو ابراهیم، سلام خدای زیبا