سفارش تبلیغ
صبا

ابراهــــــیم معـــــنوی

انواع لید

 ?.لید سئوالی یا استفهامی                 ?.لید نقلی

?.لید تاریخی                                     ?.لید تشریحی وتحلیلی

?.لید توصیفی                                   ?.لید ضرب المثل

?.لید فهرستی                                  ?.لید قیاسی

?.لید ساده(مستقیم وعمقی)

??.لید فشرده(متراکم وچندخبری)

??.لید غیر متعارف(ابتکاری)