سفارش تبلیغ
صبا

ابراهــــــیم معـــــنوی

سازمان تحریریههر سازمان تحریریه در روزنامه ها،مجله ها،خبرگزاریها ورادیو تلویزیون ها از عوامل زیر تشکیل یافته اند که با توجه به نوع رسانه خبری وهمچنین مخاطبان ان میتواند تغییراتی را شامل شود.

?.سردبیر               ?.معاون سردبیر                ?.دبیر سرویس 

?.سرویسهای مختلف:  سیاسی، اقتصادی،  خارجی،  اجتماعی، حوادث،  شهرستانها،  فرهنگی هنری،   اموزشی،  

گزارش، نظر سنجی،  مقاله ها ونامه های وارده

?.دبیر فنی                       ?.ویراستاری یا هیات ویراستاران  

?.ارشیو عکس وخبر             ?.اتاق خبر               ?.کتابخانه