سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ

ابراهــــــیم معـــــنوی

خبر چیست؟

تعاریف گوناگونی با ابعاد مختلفی از خبر ارائه شده است:

خبر گزارشی ازواقعیتهاست، ولی هر واقعیتی را نمیتوان خبر نامید.

خبر پیامی است که احتمال صدق وکذب در ان وجود دارد.

خبر الزاما گزارش رویدادهای جاری نیست،ممکن است واقعه ای که سالها قبل رخ داده،با نمایان شدن اطلاعات تازه ارزش خبری پیدا کند.(اخبار مربوط به اکتشافات باستان شناسی)

خبر رویدادی است که قرار است اتفاق بیفتد،اما هنوز رخ نداده است.(خبر مربوط به کنفرانسها)

خبر پیامی است که دارای هفت ارزش خبری باشد.

(دربرگیری، شهرت، برخورد، استثنا، فراوانی ، مجاورت، تازگی)