سفارش تبلیغ
صبا

ابراهــــــیم معـــــنوی

پدر روابط عمومی دو

برایان سولیس (متولد 1970) را به عنوان پدر روابط عمومی2 می نامند. او در اواخر دهه 1990 عنوان PR 2.0 را بکار برد. در سال 2008 از طرف شرکت سیلیکون ولی برنده جایزه ”روابط عمومی و رسانه های نوین“ شد.

در روابط عمومی2 کاربران به عنوان یک عضو فعال در برنامه ها و فعالیت های روابط عمومی مشارکت می کنند. مشارکت آنها می تواند به صورت "تولید محتوا" باشد. مهمترین ابزار در روابط عمومی2 "رسانه های اجتماعی" هستند." ?

----------------------------------------------------
?-  منبع: "امامی، حسین "راهبردهای عملی در روابط عمومی2"، مجموعه مقالات همایش بین المللی روابط عمومی2، صفحه 92تا 106 انتشارات کارگزار روابط عمومی، 1388.