سفارش تبلیغ
صبا

ابراهــــــیم معـــــنوی

سلام ای جان ایران سرت سلامت

ایران , نامه ,     نظر

 

این روزها واضع تر بگوییم این چند ماه گذشته عده ی برای شما نامه نوشتن که البته یا برای خودشان چیزی می خواستند یا برای کسی الله اعلم ،البته هیچکس نگفت که جان ایران سرت سلامت ؛امثال منم که در حدی نیستند که ابراز نظر کنند حتی نام پر بهجت شما را در نوشته هایشان بیاورند  .نوشته های فقیرانه ی ما حامل هیچ تفسیری و تحلیلی نیست .هر چه هست همین است.نمی خواهم بو ی از کلماتی در نوشته ام باشد .که ملال اور باشد .اینگونه خواستم عرض کنم جانان جان همه ی نامه ها  همه ی  نویسندگان  همی ......به فدایت ،سرت سلامت.خدانگهدار