سفارش تبلیغ
صبا

ابراهــــــیم معـــــنوی

اهم وظایف و مسئولیت های روابط عمومی

 
?.برقراری ارتباط مستمر وموثر با رسانه های جمعی

?.تهیه انواع اقلام انتشاراتی مانند نشریه کتاب بروشور و... برای اگاهی عمومی جامعه مخاطب

?.مشارکت در بر پایی نمایشگاههای داخلی وخارجی به منظور عرضه توانمندیهای سازمان

?.فراهم کردن زمینه ارتباط نزدیک بین مسئولین ومردم

?.انجام پژوهشها و تحقیقات کاربردی با افکار سنجی بمنظور تحلیل نگرشها در ارتباط با ماهیت و فعالیت های دستگاه

?.دادن مشاوره به مدیریت دستگاه وتصمیم سازی در جهت منافع عمومی جامعه

?.تنظیم رابطه موثر بین مسئولین دستگاه با کارکنان و تلاش برای رفع مشکلات اقتصادی واجتماعی وفرهنگی انان